Villkor


Avtalspart är det bolag i LEI Register-koncernen som är verksamt i kundens hemland. Om inget bolag inom LEI Register-koncernen är verksamt i kundens hemland, är det LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register-koncernen är verksamt i Sverige under varumärket LEI Code. LEI Code är en LEI-registreringsagent. LEI Code samarbetar med den GLEIF-certifierade LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55).


Bolag i LEI Register-koncernen:


LEI Kode ApS

LEI-nummer: 894500N6DS94AVMR9R44
Adress: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Danmark
E-post: info@leikode.dk


LEI Register OU

Adress: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estland
E-post: info@leiregister.ee


LEI Register India Private Limited

Adress: 15a, 4:e våningen, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, Indien
E-post: info@legalentityidentifier.in


Om LEI Kode ApS


LEI Kode ApS är ett danskt databehandlingsföretag som är specialiserat inom behandling och spridning av information i samband med LEI-registreringar (Laglig enhetsidentifierare) för företag eller juridiska enheter. LEI-registreringar hanteras av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som är en överstatlig ideell organisation med huvudkontor i Basel. Utfärdandet, förnyandet och överföringen av LEI-koder, på uppdrag av GLEIF, görs av ackrediterade LOU:er (Local Operating Units). LEI Kode ApS hjälper kunder att erhålla LEI-koder från auktoriserade LOU:er.


Service


LEI Kode ApS behandlar och sprider ansökningar om LEI-registreringar på uppdrag av det sökande företaget eller den juridiska enheten.


LEI Kode ApS erbjuder registrering och underhåll, och eventuella automatiska förnyelser av LEI kod på uppdrag av det sökande företaget eller den juridiska enheten.


Efter godkännande av villkoren accepterar det sökande företaget eller den juridiska enheten att LEI Kode ApS, på uppdrag av det sökande företaget, eller den juridiska enheten, har tillstånd (fullmakt) att utföra registrering och underhåll av LEI kod med en LEI-utfärdande LOU. Det sökande företaget eller den rättsliga enheten godtar även att LEI Kode ApS är behörigt att skapa, underhålla, förnya och överföra LEI numret för den sökande eller den juridiska enheten till en annan LOU, om detta inte medför kostnader för det sökande företaget eller den juridiska enheten.


Priser och betalningar


registreringsavgift


Den nuvarande registreringsavgiften är 530 SEK. Denna avgift täcker startregistrering och skapande av ett LEI kod samt underhåll och ändringar av registreringen under en period av 12 månader från utfärdandedatumet.


Beloppet betalas genom banköverföring till LEI Kode ApS-bankanslutning, informationen visas på fakturan som företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI får vid beställning. Ansökningsprocessen kommer inte att påbörjas förrän vi har registrerat betalningen.


förnyelseavgift


LEI Kode ApS erbjuder företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI att förnya LEI-numret efter utgången av 12-månadersperioden. Priset för förnyelse av ett LEI kod är för närvarande 525 SEK.


Om LEI-registreringen inte förnyas, löper LEI-numret automatiskt ut efter 12 månader. LEI Kode ApS kommer att förbehålla sig rätten att kontakta företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI, cirka 2 månader innan LEI-numrets utgång med en förnyelsepåminnelse. Kontakten kommer att ske via den e-postadress som anges i samband med skapandet.


Ansvar och skyldigheter hos företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI

Företaget eller den juridiska enhet som ansöker om LEI försäkrar att all information som tillhandahålls till LEI Kode ApS är korrekt och uppdaterad. Om felaktig eller föråldrad information tillhandahålls, frånsäger sig LEI Kode Aps allt ansvar för förseningar i valideringsprocessen för LEI som utfärdar LOU på grund av saknad eller felaktig information. På samma sätt frånsäger sig LEI Kode ApS ansvaret för kostnader i samband med underlåtenhet att rapportera ändringar till enheten eller företaget (företagsåtgärder) som kan påverka underhållet av LEI-numret.


Företaget eller den juridiska enheten godtar att det är skyldigt att rapportera alla relevanta ändringar så snart som möjligt. Relevanta ändringar är alla ändringar i den information som har tillhandahållits LEI Kode ApS i samband med den ursprungliga LEI-ansökan. Om företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI inte rapporterar relevanta ändringar kontinuerligt, frånsäger sig LEI Kode ApS allt ansvar för ekonomiska eller rättsliga konsekvenser till följd av underlåtenheten att rapportera. Företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI är skyldigt att uppdatera sina kontaktuppgifter så att LEI Kode ApS har möjlighet att ta kontakt.


Registranten, dvs. den fysiska personen som gör en LEI-ansökan för företaget eller den juridiska enheten, anger att den är auktoriserad och bemyndigad att göra en LEI-ansökan på uppdrag av företaget eller den juridiska enhet som ansöker om LEI. Om registranten inte är behörig att teckna ett abonnemang för företaget eller den juridiska enheten, erkänner registranten att den nödvändiga dokumentationen (proxy) är tillgänglig från företaget eller den juridiska enheten. LEI Kode Aps förbehåller sig rätten att begära denna dokumentation där det anses nödvändigt.


LEI Kode ApS förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation om en tredje part registrerar sig för det företag eller den juridiska enhet som ansöker om LEI.


Registranten är skyldig att se till att LEI-ansökan är entydig, dvs. att inget LEI kod redan har ansökt till samma enhet eller företag. Om företaget eller den juridiska enheten som ansöker om LEI redan innehar ett giltigt LEI-nummer, kommer ansökan att avslås av respektive LOU. I detta fall kommer LEI Kode ApS att förbehålla sig rätten att fortsätta att ta ut avgiften för att täcka kostnaderna för behandling av ansökan.


LEI Kode ApS kommer att uppmuntra registranten att använda följande sökruta (Seach LEI Records) för att dubbelkontrollera om LEI-sökande enhet- eller företag redan har fått ett giltigt LEI-nummer utfärdat: https://www.gleif.com


Ansvar och skyldigheter för LEI Kode ApS


LEI Kode ApS verifierar och validerar att information som tillhandahålls av registranten är tillräcklig för den efterföljande behandlingen av den enskilda LOU.

>LEI Kode ApS kommer att kontakta registranten om ansökan är ofullständig för att erhålla ytterligare information som kan slutföra ansökan.

LEI Kode ApS kommer att göra rimliga ansträngningar för att undersöka om LEI-sökande enhet eller företag inte tidigare har fått ett LEI kod.

LEI Kode ApS kommer att kontakta registranten senast 2 månader före utgången av LEI koden för den LEI-sökande enheten eller företaget om den tidigare ansökan INTE var inställd på automatisk förnyelse (prenumeration). Den LEI-sökande enheten måste senast en månad innan automatisk prenumerationsförnyelse avbryta detta via e-post till info@leireg.se


Allmänna villkor


Nuvarande villkor kan ändras utan föregående meddelande. Tillämpliga villkor kan hittas under Villkor på företagets webbplats. Betydande ändringar kommer att meddelas till den registrerade e-postadressen som registranten tillhandahåller. Under normala omständigheter bör den LEI-sökande enheten eller företaget förvänta sig en total behandlingstid på 4-12 arbetsdagar från det att ansökan lämnas in tills ett giltigt LEI kod kan skickas in. Företaget eller den juridiska enhet som ansöker om LEI accepterar att det under särskilda omständigheter kan ta upp till 30 dagar innan ansökan är slutförd och ett giltigt LEI-nummer kan skickas in.


Annullering


För att ansöka om återbetalning, kontakta info@leireg.se. Återbetalningar utfärdas inom 7 dagar. Observera att återbetalningstiderna varierar beroende på bank. Det kan ta upp till 30 dagar innan återbetalningen kommer fram. LEI Kode ApS har rätt att ta ut en återbetalningsavgift på 300 SEK per återbetalning. LEI Kode ApS har rätt att neka återbetalningar om ansökan har räknats som slutgiltig. Den återbetalningsperiod som anges i GLEIF:s förvaltningsram för registreringsagenter kommer att respekteras på korrekt sätt.


Offentligt tillgänglig data


Registranten accepterar att information som tillhandahålls LEI Kode ApS i samband med skapandet av en LEI-registrering kommer att avslöjas och publiceras på GLEIF-webbplatsen.

Våra kunder älskar oss

Varför våra kunder använder
leireg.se

Nedan följer några uttalanden från Trustpilot om varför våra kunder använder leireg.se